Incorporated Management Committee

可立中學(嗇色園主辦)法團校董會 (2019-2021)

The Incorporated Management Committee of Ho Lap College ( Sponsored by The Sik Sik Yuen) (2019-2021)

主席 Chairman

盧燊河 先生
Mr. LO Sun Ho, Patrick

校長 (當然校董)
Principal (Ex-officio Manager)

彭惠蘭 女士
Ms. PANG Wai Lan

校董 Managers

蕭紫君 女士
Ms. Siu Tze Kwan, Maggie

 

姚啟文 先生
Mr. YIU Kai Man, Andrew

李世榮 先生
Mr. LEE Sai Wing, Simon

李兆文 先生
Mr. LEE Shiu Man, Simon

陳永華 先生
Mr. CHAN Wing Wah, Terence

葉家銘 先生
Mr, IP Ka Ming , Jack

梁文傑 先生
Mr. LEUNG Man Kit, Arthur

張文彥 先生
Mr.  CHEUNG Man Yin, William

鍾晧輝 先生
Mr. CHUNG Ho Fai, Derek

邱家寶 先生
Mr. YAU Ka Po

鄒愛宏 先生
Mr. CHOW Oi Wang, Toby

鄒志文 先生
Mr. CHAU Chi Man

莊啟斌 先生
Mr. CHONG Kai Pun, William

 

蘇俊龍 先生
Mr. SO Chun Lung

陳茵茵 女士
Ms. CHAN Yan Yan

歐潤南 先生(替代校董)
Mr. AU Yun Nam (Alternate manager)

Top