• No.
 • Caption
 • Notice Time:
 • Activity Time:

School Circulars

 • 2018PTA001
  「流行性感冒疫苗」代用券訂購服務
  14/09/2018
  19/09/2018
 • 2018CCA010
  可立男子籃球隊(甲,乙組)練習(上學期)
  13/09/2018
  19/09/2018
 • 2018CCA009
  男子早,乙,丙組足籃球隊練習(上學期)
  13/09/2018
  15/09/2018
 • 2018CCA008
  丙組男子籃球隊/訓練班練習(2018年9月至2019年1月)
  13/09/2018
  15/09/2018
 • 2018SCH019
  「準時交齊功課計劃」事宜
  12/09/2018
  12/09/2018
 • 2018CCA007
  戲劇訓練班
  12/09/2018
  28/09/2018
 • 2018SCH020
  商業、會計及財務管理科課後學習支援措施
  10/09/2018
  15/09/2018
 • 2018SCH018
  「中六級課後測驗」事宜」
  07/09/2018
  07/09/2018
 • 2018SCH017
  「守時考勤獎勵計劃」事宜(中一至中五)
  07/09/2018
  07/09/2018
 • 2018CCA006
  學生內地交流計劃「教育局主辦」
  07/09/2018
  16/09/2018
 • 2018SCH016
  「健康校園計劃」
  05/09/2018
  12/09/2018
 • 2018CCA005
  可立中學男子籃球隊訓練日營
  05/09/2018
  07/09/2018
 • 2018SCH005
  可立校友會「思源緊急援助基金」
  04/09/2018
  04/09/2018
 • 2018SCH004
  嗇色園助學金
  04/09/2018
  04/09/2018
 • 2018CCA004
  陸運會啦啦隊練習
  04/09/2018
  10/09/2018
 • 2018SCH015
  訂購高中地理科習作事宜
  03/09/2018
  05/09/2018
 • 2018SCH013
  有關「電子付款系統」賑戶結餘及退款事宜
  03/09/2018
  03/09/2018
 • 2018SCH012
  有關惡劣天氣及緊急情況下學校上課之安排
  03/09/2018
  03/09/2018
 • 2018SCH009
  大學聯招校本學術表現評分
  03/09/2018
  03/09/2018
 • 2018SCH008
  申請堂費及特殊用途費用減免事宜
  03/09/2018
  14/09/2018
Top