• No.
 • Caption
 • Notice Time:
 • Activity Time:

School Circulars

 • 2018CCA018
  晨跑健身心(上學期)
  04/10/2018
  08/10/2018
 • 2018CCA017
  功課輔導小組
  03/10/2018
  08/10/2018
 • 2018CCA016
  通識科立法會綜合大樓導賞團
  02/10/2018
  13/10/2018
 • 2018CCA015
  乒乓球訓練班及校隊訓練
  27/09/2018
  27/09/2018
 • 2018CCA014
  女子籃球隊練習及比賽並徵收教練費
  27/09/2018
  27/09/2018
 • 2018SCH031
  中五戊班中文科增潤課程安排
  26/09/2018
  28/09/2018
 • 2018SCH030
  中六家長日
  26/09/2018
  05/10/2018
 • 2018SCH029
  音樂科各樂器班之上課事宜
  26/09/2018
  02/10/2018
 • 2018SCH028
  「課後自主學習班」
  19/09/2018
  27/09/2018
 • 2018CCA013
  「積極人生」工作坊黑暗中對話體驗
  19/09/2018
  22/09/2018
 • 2018CCA012
  屋宇署「樓宇安全學生大使計劃」2018/2019-舊區導賞團
  19/09/2018
  29/09/2018
 • 2018CCA011
  探訪長者
  19/09/2018
  24/09/2018
 • 2018SCH024
  全方位學習日事宜
  18/09/2018
  28/09/2018
 • 2018SCH025
  商業、會計及財務管理科課後學習支援措施
  17/09/2018
  29/09/2018
 • 2018SCH021
  中一至中六同學集體訂閱中、英文報章
  17/09/2018
  17/09/2018
 • 2018PTA002
  參拜黃大仙師及參觀太歲元辰殿事宜
  15/09/2018
  06/10/2018
 • 2018SCH027
  第五十屆陸運會
  14/09/2018
  20/09/2018
 • 2018SCH026
  第五十屆陸運會
  14/09/2018
  20/09/2018
 • 2018SCH023
  9 月19 日更改上課時間表
  14/09/2018
  19/09/2018
 • 2018SCH022
  訂購《新高中體育》系列參考書
  14/09/2018
  14/09/2018
Page:
Top